Duurzame inzetbaarheid

Internationale werknemers

De groei van de Nederlandse economie en vergrijzing van het arbeidspotentieel zorgt voor druk op de arbeidsmarkt. In de glastuinbouw zal de vraag naar medewerkers voor high impact en middenkaderfuncties hierdoor toenemen. Deze tekorten kunnen deels worden opgevuld door medewerkers uit andere EU-lidstaten. Zij verblijven jaarlijks kortere of langere tijd in Nederland. Een deel van deze medewerkers wil zich voor langere tijd in Nederland vestigen en zijn daardoor potentieel interessant voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Om de focus op deze doelgroep te vergroten heeft Glastuinbouw Nederland het Masterplan Internationale Medewerkers ontwikkeld. 

Routekaart als leidraad

Door medewerkers perspectief te bieden met behulp van een persoonlijk ontwikkelprogramma(POP) zullen ze eerder geneigd zijn om te blijven. Deze routekaart geeft informatie over de stappen die je kunt doorlopen om te komen tot een POP en waar Kasgroeit je bij kan helpen. Naast het leren van het vak is het leren kennen van de Nederlandse taal en cultuur ook een belangrijk onderdeel van de POP. Het ontwikkelen van een medewerker is een traject van langere duur: denk hierbij aan ongeveer 5 jaar.

ROUTEKAART LEER- EN ONTWIKKELPROGRAMMA – VAN FLEX NAAR VAST

Oriënterend gesprek werkgever
Onderzoeken van de mogelijkheden. De adviseur opleiding en ontwikkeling voert een oriënterend gesprek met de directie van het bedrijf over de te nemen stappen. De aanpak zoals beschreven bij ‘strategische personeelsplanning’ kan daarbij uitkomst bieden.

 

Onderzoeken opleidingsniveau
medewerker
Diploma's / screening taalbeheersing. Inzicht in diploma's verschaft informatie over het ontwikkelingsniveau van de medewerker. Vertalen van diploma's is niet altijd nodig. Op de website van het www.nuffic.nl/onderwijssystemen is informatie te vinden over het niveau van de behaalde diploma's.

De Nederlandse taal spreken, lezen en begrijpen is een belangrijke succesfactor voor het slagen van een ontwikkeltraject. De screening van de Stichting Lezen en Schrijven is een middel om laaggeletterdheid te herkennen. De uitslag van de screening is een aanknopingspunt om te onderzoeken wat de eerste stap is in het ontwikkeltraject, zoals een taalcursus.

Onderzoeken talenten werknemer
Inzetten assesment Kasgroeit. Voor het onderzoeken van de talenten wordt gebruik gemaakt van een assessment. Dit is een psychologische test die de medewerker online kan invullen. Door de talenten en het leervermogen van de medewerker te onderzoeken krijg je meer inzicht in de haalbaarheid van het ontwikkelprogramma en te behalen doel (functie). Het assessment geeft antwoord op vragen zoals:

 • Kan deze persoon snel schakelen?
 • Hoe goed kan deze persoon inspelen op veranderingen?
 • In hoeverre kan de persoon mentaal de eisen van de functie aan?
 • Heeft de persoon het juiste denkniveau?
 • Beschikt hij/zij over buitengewoon potentieel?
 • Is dit iemand die zelfstandig problemen aanpakt?
Bij het inzetten van een assessment is het zeer belangrijk dat de deelnemer de vragen kan beantwoorden in zijn/haar eigen taal. De uitkomsten zijn dan betrouwbaarder.Bespreken assesment
In eerste instantie met werknemer; optioneel met de werkgever

In een persoonlijk gesprek met de medewerker worden de uitkomsten van het assessment besproken. De medewerker bepaalt welke informatie hij/zij wil delen met de werkgever.
Indien wenselijk voert de adviseur opleiding en ontwikkeling van Kasgroeit een gesprek met de medewerker en de werkgever.Go / No go werkgever
Bespreken advies met Kasgroeit. Kasgroeit geeft een advies over het te behalen niveau van de medewerker en de hoeveel tijd die sturing, coaching en begeleiding gedurende het traject vraagt. De werkgever bepaalt zelf of dit haalbaar is en beslist om er wel/niet mee door te gaan.

Bij een ‘Go’ is het belangrijk de medewerker perspectief te bieden. Bijvoorbeeld door een bepaalde functie in het vooruitzicht te stellen maar ook door binnen een vooraf bepaald termijn een vast contract aan te bieden. Hieraan kun je doelen koppelen. De werkgeverslijn beschikt over informatie over het opstellen van een arbeidscontract. 

Bij een No go kunnen de doelen worden heroverwogen. Mogelijk is een andere functie wel haalbaar. Een goede terugkoppeling naar de medewerker is van groot belang.Opleidingsprogramma en ontwikkelgesprek
POP-document / Gesprek medewerker, werkgever en Kasgroeit. De adviseur opleiding en ontwikkeling van Kasgroeit gaat aan de slag met de eerste opzet van het POP document. Dit document dient als leidraad voor het gehele opleidingstraject. Dit document wordt samen besproken met medewerker en werkgever. Het advies is om structureel afspraken met de medewerker in te plannen om de voortgang te volgen. Uiteraard is het document niet definitief. Door veranderingen en nieuwe inzichten is het belangrijk het opleidingsprogramma up-to-date te houden. Dit is de verantwoordelijkheid van de manager/teamleider en medewerker.

Voordat je begint is belangrijk om te weten:

 • Het kost tijd: Heb geen haast en neem de tijd om te coachen;
 • Alles begint met de beheersing van de Nederlandse taal;
 • Ontwikkeling begint bij het investeren in talent;
 • Medewerkers met een migratieachtergrond zijn vaak afkomstig uit een cultuur waar mondigheid niet altijd wordt gewaardeerd. Zij gedragen zich conform de opdrachten die ze krijgen. Het ontwikkelen van een kritische houding en geven van een mening en feedback moet gestimuleerd en gewaardeerd worden. Dit vraagt veel coaching;
 • Voor praktische zaken betreffende arbeidscontract en voorwaarden kun je contact opnemen met de Werkgeverslijn.

 

Mogelijkheden opleidingsprogramma:

Teelt

Fase 1: Intensieve taaltraining.
De taaltrainer toetst het taalniveau.

Fase 2: Cursusoverzicht Internationale werknemers

Bij behalen taalniveau B2:

Fase 3: Cursussen teelt


Fase 4: Brancheopleiding Glastuinbouw

Leidinggeven en communicatie

Fase 1: Intensieve taaltraining.
De taaltrainer toetst het taalniveau.

Fase 2: Cursusoverzicht Internationale werknemers

Bij behalen taalniveau B2:

Fase 3: Cursussen leidinggeven en communicatie

Fase 4: Brancheopleiding Glastuinbouw

Divers

Fase 1: Intensieve taaltraining.
De taaltrainer toetst het taalniveau.

Fase 2: Cursusoverzicht Internationale werknemers

Bij behalen taalniveau B2:

Fase 3: Alle thema’s 

 

Financiering van het traject:

De begeleiding van Kasgroeit is kosteloos voor bedrijven die vallen onder de cao glastuinbouw.