Initiatiefnemers

Gezamenlijk doel

Kasgroeit is een initiatief van de vakbonden en werkgeversorganisaties die actief zijn in de glastuinbouw. Ons gezamenlijk doel is het bevorderen van werken, leren en ontwikkelen in de glastuinbouw.

Onze inititatiefnemers hechten veel waarde aan goed werkgeverschap met ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers. De sector wil een aantrekkelijke werkgever zijn en door middel van de inzet van Kasgroeit een goed functionerende arbeidsmarkt creëren. Goed werkgeverschap gaat bijvoorbeeld over professioneel en sociaal personeelsbeleid, een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving, goede arbeidsvoorwaarden en een goede sfeer. Kasgroeit biedt werkgevers en werknemers de middelen en menskracht om invulling te geven aan goed werkgeverschap en het ontwikkelen van werknemers. Onze initiatiefnemers zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden.

CNV Vakmensen

CNV Vakmensen is een iets kleinere vakbond die direct of indirect opkomt voor de belangen van de werknemers in de  glastuinbouw. CNV Vakmensen is ‘korte lijnen’, kwaliteit in belangenbehartiging, kennis van de sector, een goed netwerk en doelgericht blijven werken aan een sociaal vitale glastuinbouw. 

Onze leden hebben belang bij een prettig arbeidsklimaat met goede ontwikkelingsmogelijkheden, Kasgroeit heeft hierin een ondersteunende en stimulerende rol. 

FNV Agrarisch Groen

FNV Agrarisch Groen is de vakbond die opkomt voor de belangen van de werknemers is de agrarische sector.

Glastuinbouw Nederland 

In Glastuinbouw Nederland werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid, Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s ten behoeve van het ondernemersnetwerk. Glastuinbouw Nederland heeft zitting in het bestuur van Kasgroeit waarmee zij sturing geeft aan de activiteiten vanuit de wensen en behoeften in de sector en daarmee op de bestemming van de premiegelden.

Kasgroeit houdt zich bezig met arbeidsmarkt van nu en die in de toekomst met als doel het succes van de Nederlandse glastuinbouw te waarborgen!

Plantum

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector van zaden en jonge planten. Wij zetten ons in voor de belangen van onze leden en treden namens de sector op als gesprekspartner voor overheden en belangengroeperingen. Versteviging van de internationale concurrentiepositie van de sector en van groepen aangesloten leden staat hierbij centraal. Daarnaast functioneren wij als initiator van nieuwe ontwikkelingen en vraagbaak voor bedrijven.

Voedsel en beleving met groente en siergewassen daar draait het om in de glastuinbouw van de 21e eeuw. Daar is veel talent voor nodig en Kasgroeit helpt talent te ontwikkelen.  

Financiering

Kasgroeit wordt gefinancierd vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt, waar alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao Glastuinbouw voor hun medewerkers premie aan afdragen. Klik hier voor meer informatie over het fonds.

Begeleidingscommissie

De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een begeleidingscommissie ingericht. Deze commissie heeft de visie, missie en strategie van Kasgroeit vastgesteld en geeft richting aan het beleid van de organisatie. De leden van de begeleidingscommissie zijn: