Nieuws

Subsidieregelingen op een rij

Subsidieregelingen op een rij
15 februari 2021

Heb je een medewerker die een cursus of opleiding volgt? Voor veel cursussen en opleiding kun je subsidie aanvragen. Wij zetten de verschillende regelingen die op dit moment gelden op een rij.

Cursusgroepenregeling

Een groot aantal cursussen valt onder de cursusgroepenregeling van Colland Arbeidsmarkt. Onder andere cursussen over teelt, leidinggeven, management, verkoop, logistiek ect. De subsidie bedraagt zo’n 60% van de cursuskosten met een maximum van € 1.500,- per medewerker / per kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden de volgende voorwaarden.

 • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
 • De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd;
 • De cursus wordt gegeven door een school;
 • De cursus wordt afgesloten met een certificaat/getuigschrift/diploma ondertekend door de school en de werknemer, of er is een getekende presentielijst;
 • De cursus duurt niet langer dan twaalf maanden;
 • De cursus valt in een van de groepen in het cursusgroepenoverzicht;
 • De cursus wordt niet door andere fondsen of regelingen gesubsidieerd.

Kijk voor meer informatie over de cursusgroepenregeling


 

Brancheopleiding Glastuinbouw

Voor deelnemers die starten in maart 2021 met de brancheopleiding Glastuinbouw bestaat een tijdelijke uitbreiding van € 3.000,- naar € 6.000,- subsidie voor maximaal 10 deelnemers. De investering voor deze opleiding is € 10.000,- waarvan je nu dus € 6.000,= subsidie terug ontvangt via deze regeling. De subsidie kan aangevraagd worden bij Kasgroeit.

Uniek aan de 2-jarige brancheopleiding is dat je als deelnemer onderweg begeleid wordt door een persoonlijke leercoach. Hiermee stem je eigen leerdoelen af en kies je na een algemene module voor de leerroute Teelt of Bedrijfsvoering. Gedurende het traject wordt volop gewerkt aan de zogenaamde ‘21e-eeuwse vaardigheden’ zoals: samenwerken, problemen oplossen, communiceren en innoveren.


BBL-leerlingen

Heb je een medewerker in dienst die een Mbo-BBL opleiding volgt? Ook hiervoor kun je subsidie aanvragen bij Colland Arbeidsmarkt. In 2021 bedraagt de vergoeding € 30,- per schooldag met een maximum van € 1.000,- per schooljaar. Om in aanmerking te komen voor de regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De werkgever draagt premie af aan het Colland Arbeidsmarktfonds;
 • De subsidie is voor werknemers die een Mbo-BBL-opleiding op niveau 1, 2, 3 of 4 volgen;
 • Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO (Beroepspraktijkvormingsovereenkomst) geüpload worden;
 • De aanvraag moet uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar zijn ingediend.

Kijk voor meer informatie over deze regeling.


HBO-opleidingen

Heb je een medewerker die een HBO-opleiding volgt dan is een aparte subsidieregeling van Colland Arbeidsmarkt voor beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • De opleiding heeft een NVAO-accreditatie;
 • De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd;
 • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
 • Bij de declaratie wordt een bewijs van inschrijving en een bewijs van betaling ingediend;
 • De declaratie moet uiterlijk op 31 december na het betreffende schooljaar zijn ingediend.

Voor meer informatie zie subsidie Hbo-opleidingen Glastuinbouw.


Tel mee met taal

Tot 28 februari geldt de regeling Tel mee met taal. Er kan subsidie worden aangevraagd voor cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers. Er is maximaal 6 miljoen euro subsidie beschikbaar. Denk nu niet voor deze regeling ben ik al te laat want bij overschrijding van het subsidieplafond, wordt via loting bepaald welke subsidieaanvragen er worden toegekend. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Alle informatie m.b.t. deze subsidieregeling is te vinden op de website van Tel mee met Taal.

Wil je aan de slag met het opleiden van je medewerkers en meer weten over subsidies neem dan contact op met Kasgroeit T. 088 - 329 20 70 of E. info@kasgroeit.nl