nieuws

Nieuws

Groen onderwijs voor nu en in de toekomst

groen-onderwijs-voor-nu-en-in-de-toekomst
17 juli 2013

Het middelbaar beroepsonderwijs vervult een cruciale rol voor de land- en tuinbouw. Het agrarisch bedrijfsleven wil graag dat de scholen voldoende goed opgeleide vakbekwame medewerkers afleveren voor elke specifieke deelsector. Voor veel scholen worden de leerlingenaantallen echter te klein om gerichte programma’s te kunnen bieden en bekostigen.

Om inzicht te bieden in de huidige stand van zaken heeft LTO Nederland de brochure "Focus op innovatief vakmanschap" ontwikkeld, bezien vanuit de belangen van de agrarische sector. Hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt de komende jaren en of er jaarlijks voldoende leerlingen van de mbo’s uitstromen wordt over regio’s en over sectoren in de brochure beschreven. Er worden diverse goede voorbeelden beschreven van intensieve samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en praktijk.

Echter de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en bij de overheid (waaronder een flinke bezuiniging) vragen ook om vernieuwing van het model en van de samenwerking. LTO gaat hiermee aan de slag en wil samen met partijen actief werken aan een betere samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven en tussen scholen onderling om ondanks de teruglopende leerlingenaantallen toch excellente vakopleidingen voor de primaire sectoren te kunnen blijven garanderen.

Hoe dit over regio’s, over sectoren én met partijen in de praktijk aangepakt moet gaan worden, wordt verder uitgewerkt in het vervolgtraject, dat zal worden ondersteund door het fonds Colland Arbeidsmarkt.

De brochure "Focus op innovatief vakmanschap" is gepubliceerd op 6 juli 2013. U kunt deze hier downloaden.