nieuws

Nieuws

Branche-erkenning voor SVA-certificaat Werken in de plantenteelt

12 juni 2013

Vandaag, 11 juni, ontvangen vier leerlingen van de Herman Broerenschool Delft-Westland als eersten in ons land het branche-erkende SVA-certificaat Werken in de plantenteelt. De branche-erkenning is toegekend door Horti Bedrijfsschool, het scholingsloket voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw. Kas groeit is een initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties in de glastuinbouw. De toekenning onderstreept de waarde en relevantie van het SVA-certificaat voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs én voor ondernemers in de plantenteelt.

Dat leerlingen van de Herman Broerenschool deze mijlpaal bereiken, staat niet op zichzelf. De school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen met locaties in Delft en Naaldwijk werkt planmatig aan het verbeteren van de arbeidsmarktperspectieven van haar leerlingen. Een onderdeel van de arbeidstoeleiding vormen de opleidingstrajecten van Scholing voor Arbeid (SVA). Hieraan worden door brancheorganisaties erkende certificaten verbonden. De tuinbouw is in de regio waarop de Herman Broerenschool zich richt een belangrijke economische pijler en het is dan ook belangrijk voor leerlingen een certificaat te behalen dat erkend wordt door bedrijven in die regio. De SVA-trajecten leiden op voor vaardigheden op niveau van mbo 1 en 2.

Samenwerking met KPC Groep

Samen met onderwijsadviesbureau KPC Groep en regionale ondernemers heeft de Herman Broerenschool trajecten van de grond getild voor duurzame productieve inzetbaarheid van leerlingen die vanwege hun cognitieve beperkingen geen reguliere startkwalificatie kunnen behalen voor de arbeidsmarkt. Op school en tijdens stages ontwikkelen leerlingen de benodigde vakvaardigheden en arbeidscompetenties en worden ze opgeleid voor een baan in de regionale tuinbouw. De trajecten worden afgesloten met een examen met externe deskundige observanten. KPC Groep is verantwoordelijk voor de examinering en rapportage.

Bekroning van leerwerk-traject

Vier leerlingen hebben recent met succes deelgenomen aan het traject ‘Werken in de plantenteelt’. 11 juni zijn de examens afgenomen en worden de certificaten officieel uitgereikt door Nico van Ruiten, bestuursvoorzitter van Kas groeit.  De bekroning van een uniek leerwerk-traject voor de sector potplantenteelt. Een traject geënt op een opleidingsprogramma van ongeveer 40 voor de sector belangrijke vakvaardigheden zoals het sorteren van oogstrijpe planten op kleur en lengte en het in elkaar zetten van speciale containers voor potplanten (‘Deense karren’).  KPC Groep is intermediair tussen school en ondernemers en zorgt voor de match tussen behoeften van de regionale arbeidsmarkt en de inpassing hiervan in een erkend opleidingsprogramma voor deze doelgroep-leerlingen (de zogeheten ‘werkgeversbenadering’). Met deze nieuwe trajecten en de door haar geformeerde netwerken met ondernemers staat de Herman Broerenschool stevig op de regionale kaart en kunnen leerlingen met vertrouwen de arbeidsmarkt op.

Horti Bedrijfsschool

Kas groeit is een initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties in de glastuinbouw. Vanuit Kas groeit ondersteunen scholingsadviseurs ondernemers bij het ontwikkelen van hun medewerkers. Door het toekennen van de branche-erkenning aan kwalitatief goede opleidingen brengt Kas groeit overzicht in het beschikbare opleidingsaanbod voor werkenden in de glastuinbouw. Het SVA traject heeft de branche-erkenning gekregen omdat de opleiding goed past binnen de kaders die Kas groeit daarvoor heeft opgesteld. Zo is de opleiding gericht op het ontwikkelen van helder geformuleerde vakvaardigheden en is de kwaliteitsborging goed georganiseerd. Het bestuur van Kas groeit hoopt dat de branche-erkenning voor het SVA traject kan bijdragen aan de inzetbaarheid van de deelnemers die vandaag hun certificaat ontvangen.