Privacy Statement

Je kunt erop rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en een duidelijk privacy statement. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn we?

Kasgroeit is een handelsnaam van Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische Sector BV

Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische Sector BV is gevestigd aan de Stationsweg 1, 3445 AA in Woerden (hierna te noemen A&O Agrarisch, Kasgroeit) en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij persoonsgegevens van:

 • bezoekers van de website kasgroeit.nl
 • werkzoekenden
 • deelnemers aan onze activiteiten
 • werknemers van onze opdrachtgevers cq. zakelijke relaties
 • opdrachtgevers cq. zakelijke relaties

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van toestemming, overeenkomst of vanwege een gerechtvaardigd belang voor de volgende doelen:

 • Om onze website en onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren
 • Communicatie over onze dienstverlening (communicatie met jou of de opdrachtgever)
 • Om uitvoering te geven aan onze dienstverlening (denk hierbij aan het beoordelen in hoeverre een bepaalde vacature voor jou geschikt is)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn om de genoemde doelen te bereiken. Over het algemeen gaat het om:

 • Je naam, adres, telefoonnummer(s) en email adres die je actief zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Bij werkzoekenden; CV, werkervaring, opleidingen, cursussen, motivatie, wensen ten aanzien van werk, referenties
 • Bij deelnemers aan onze activiteiten; gegevens over je bedrijf of je werkgever en je functie
 • Bij zakelijke relaties; gegevens over je bedrijf of je werkgever en je functie
 • Bij werknemers van opdrachtgevers cq. zakelijke relaties; gegevens over je werkgever en je functie, je loopbaan(wensen), je ambities en je ontwikkelmogelijkheden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, bezoekersinformatie
 • en overige informatie op basis van onze communicatie met jou, je werkgever, of het bedrijf waar je solliciteert, over de dienstverlening die we voor jou en/of je (potentiële) werkgever uitvoeren

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen uit te voeren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na afloop van enig recht of aanspraak, tenzij op grond van de wet een afwijkende bewaartermijn van toepassing is. Als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij deze gegevens:

Werkzoekenden:

Wij bewaren je gegevens één jaar nadat je voor het laatst ingelogd hebt op je account. Hierna wordt je account automatisch geanonimiseerd en verwijderen wij alle gegevens in je account. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kasgroeit) tussen zit.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

 • Wanneer je via ons solliciteert verstrekken we jouw persoonsgegevens, zoals je CV en je motivatie aan de betrokken werkgever.
 • Wanneer je in je account aangeeft dat je CV zichtbaar mag zijn in onze CV database dan publiceren we een zeer beperkt deel van jouw persoonsgegevens in het gedeelte van onze website dat alleen toegankelijk is voor werkgevers in de sector glastuinbouw en verstrekken we jouw CV aan werkgevers die aangeven interesse te hebben in jou als werkzoekende.
 • Wanneer je een vacature op onze website plaatst kunnen we jouw persoonsgegevens, zoals je naam, email en telefoonnummer, verstrekken aan werkzoekenden.

Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen, behalve wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens ontvangen hebben.

Met bedrijven die in onze opdracht toegang tot je gegevens hebben, zoals de leverancier van onze ICT systemen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.   

Wat zijn je rechten?

Je hebt op basis van de AVG het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • correctie van je persoonsgegevens
 • verwijdering van je persoonsgegevens
 • intrekken van de toestemming voor gegevensverwerking
 • bezwaar maken tegen de verwerking
 • overdracht van je gegevens.

Indien je een account op onze website hebt, heb je inzage in een groot deel van de persoonsgegevens die we van je verwerken en kun je zelf ook een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw cv, indien van toepassing, of jouw accountgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@actor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, sturen wij u een verificatiemail of vragen wij u om informatie aan ons te verstrekken op grond waarvan wij uw identiteit kunnen verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen of een klacht over ons privacy statement of over het verwerken van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met een van onze adviseurs, of onze functionaris gegevensbescherming, Kerstin Westerhoff. Zij is bereikbaar via fg@actor.nl of via 088- 329 20 30.

Als je vindt dat wij je klacht niet naar tevredenheid oplossen, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

A&O Agrarisch behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 27 januari 2021.