Algemene Voorwaarden

Bij de acceptatie van deze voorwaarden, gaat u akkoord met het volgende:

 • U stelt uw persoonlijke inlogcode niet ter beschikking aan anderen en bewaart of noteert deze op een veilige, niet voor anderen toegankelijke plek.
 • Onze medewerkers mogen contact met u opnemen. Dit kan per e-mail en telefonisch.
 • Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw mag uw persoonlijke gegevens doorgeven aan werkgevers, partners en overige organisaties die verbonden zijn aan het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw, conform ons privacy statement.
 • Werkgevers, partners en overige organisaties die verbonden zijn aan het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw mogen contact met u opnemen. Dit kan telefonisch en per e-mail of schriftelijk.

Algemene Voorwaarden Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de site.

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw: De besloten vennootschap Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische sector, te Woerden, handelend onder de merknaam Mobiliteitscentrum Glastuinbouw.

Stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw: De stichting die eigenaar is van de website, de merknaam en het logo 'Mobiliteitscentrum Glastuinbouw', welke in licentie gegeven zijn aan Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische sector BV.

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de via de Site aangeboden diensten.

Site: de internetsite www.mobiliteitscentrumglastuinbouw.nl van Stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw.

Dienstverleners: Uitzendbureaus, werving en selectiebureaus en overige intermediairs op de arbeidsmarkt.

Artikel 2 Doel en kosten

 1. De Site bestaat uit een cv - en vacaturebank alsmede een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over (het functioneren van) de sector en de arbeidsmarkt. Tevens biedt de Site diensten aan, zoals digitale matching, scholing en persoonlijke ondersteuning.
 2. Het gebruik van de Site is gratis, voor zowel werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de cao glastuinbouw als voor werkzoekenden. Werkgevers die niet vallen onder de werkingssfeer van de cao glastuinbouw en niet kwalificeren als dienstverlener kunnen geen gebruik maken van de Site.
 3. Dienstverleners hebben beperkt toegang tot de Site. Het gebruik van de database met beschikbare kandidaten is voor dienstverleners niet toegestaan en om die reden automatisch geblokkeerd.
 4. Werkzoekenden worden maximaal 1 jaar aaneengesloten ondersteund in het zoeken naar nieuw werk. Het gebruik van de Site is derhalve gelimiteerd tot deze periode. Wanneer een werkzoekende de gebruiksperiode van 1 jaar overschrijdt zal hij / zij daarover door het Mobiliteitscentrum worden ingelicht.

Artikel 3 Dienstverlening door het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Door het plaatsen van een vacature of een cv op de Site wordt er door het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw automatisch actief voor u bemiddeld.

Artikel 4 Websites derden

Op de Site zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 5 Gebruik

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het gebruik van de Site door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
 3. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan de Site of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan voor het doel waarvoor zij bestemd is. Zo zal Gebruiker de cv - en vacaturebank en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van cv's respectievelijk vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van het doen van een sollicitatie of werving van personeel.
 5. Het plaatsen van vacatures door dienstverleners is toegestaan, uitsluitend voor functies binnen een glastuinbouwbedrijf dat valt onder de werkingssfeer van de cao glastuinbouw, op voorwaarde dat aan de medewerkers van het Mobiliteitscentrum desgevraagd wordt medegedeeld bij welke inlenende werkgever de werkzaamheden uiteindelijk uitgevoerd gaan worden. Op basis van deze informatie worden doublures in vacaturemeldingen voorkomen.
 6. Wanneer dezelfde vacature zowel aangeboden wordt door een werkgever die valt onder de werkingssfeer van de cao glastuinbouw als door een dienstverlener die werft ten behoeve van deze werkgever, dan zal uitsluitend de vacature die door de werkgever die valt onder de werkingssfeer van de cao glastuinbouw worden opgenomen op de Site. Dit geldt ook wanneer de vacature eerder door de dienstverlener wordt aangeboden dan door de werkgever.

Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval - doch niet uitsluitend - verstaan:

 • Het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie.
 • Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
 • Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties.
 • Het - eventueel met hulpmiddelen - selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
 • Het doen van reclame-uitingen.
 • Het doen van politieke uitlatingen.
 • Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
 • Het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de Site c.q. het hinderen van de werking van de Site.

Artikel 6 Privacy

Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet bescherming persoonsgegevens en het Privacy Statement.

Artikel 7 Wet gelijke behandeling

 1. Indien het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw constateert dat in een op de Site geplaatste vacature zonder nadere en deugdelijke motivatie een eis/voorkeur in strijd met de Wet gelijke behandeling is gesteld, zoals bijv. een leeftijdseis of een voorkeur voor geslacht of etniciteit/afkomst, zal de vacature worden verwijderd respectievelijk op inactief worden gezet. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw meldt dit per e-mail aan de verantwoordelijke Gebruiker, die in de gelegenheid wordt gesteld om de vacature-eis binnen 5 werkdagen nader te motiveren dan wel te verwijderen. Een gegeven toelichting zal het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw slechts marginaal kunnen toetsen. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw is daarom niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de motivering. Als Gebruiker de vacature niet binnen de gestelde termijn heeft aangepast, zal het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw de vacature van de Site verwijderen.
 2. Een Gebruiker die een vacature als bedoeld in het eerste lid opmerkt, wordt verzocht dit per e-mail te melden bij het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw zal dan actie ondernemen zoals hiervoor omschreven.

Artikel 8 Taal

Om de inhoud van de vacaturetekst op bovengenoemde zaken te kunnen controleren, zullen de vacatures en/of CV's die Gebruiker invoert, zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 9 Uitsluiting

Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een CV of vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:

 1. Er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via de Site aangeboden faciliteiten.
 2. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.

Indien daarvoor aanleiding is, zal het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Artikel 10 Onderhoud/Storingen

 1. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de Site te verschaffen. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw kan (onderdelen van) de Site echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
 2. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de Site.

Artikel 11 Wijziging dienstverlening

 1. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de Site aanbiedt. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.
 2. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw mag per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de Site of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij de stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw, tenzij anders is aangegeven.

Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de Site te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van de stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw heeft verkregen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Site, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw of haar medewerkers.
 2. De informatie op de Site kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 14 Algemeen

 1. Door het gebruik van de Site gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement.
 2. De stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw behoudt zich het recht voor zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. De stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw raadt Gebruiker aan om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

Artikel 15 Klachten

Klachten over de dienstverlening of informatievoorziening door het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw, waaronder ook de Site wordt aangemerkt, dienen schriftelijk gemeld te worden via info@kasgroeit.nl. Een klacht dient binnen één maand na het voorval schriftelijk te worden gemeld. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt kan deze voorgelegd worden aan de directie van Mobiliteitscentrum Glastuinbouw.

Datum laatste wijziging: 27 maart 2018