Algemene Voorwaarden

Bij de acceptatie van deze voorwaarden, gaat u akkoord met het volgende:

 • U stelt uw persoonlijke inlogcode niet ter beschikking aan anderen en bewaart of noteert deze op een veilige, niet voor anderen toegankelijke plek.
 • Onze medewerkers mogen contact met u opnemen. Dit kan per e-mail en telefonisch.
 • Kasgroeit mag uw persoonlijke gegevens doorgeven aan werkgevers, partners en overige organisaties die verbonden zijn aan Kasgroeit, conform ons privacy statement.
 • Werkgevers, partners en overige organisaties die verbonden zijn aan Kasgroeit mogen contact met u opnemen. Dit kan telefonisch en per e-mail of schriftelijk.

Algemene Voorwaarden Kasgroeit

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de site.

Kasgroeit: De besloten vennootschap Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische sector, te Woerden, handelend onder de merknaam Kasgroeit.

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de via de Site aangeboden diensten.

Site: de internetsite www.kasgroeit.nl 

Dienstverleners: Uitzendbureaus, werving en selectiebureaus en overige intermediairs op de arbeidsmarkt.

Artikel 2 Doel en kosten

 1. De Site bestaat uit een cv - en vacaturebank alsmede een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over (het functioneren van) de sector en de arbeidsmarkt. Tevens biedt de Site diensten aan, zoals digitale matching, scholing en persoonlijke ondersteuning en diverse tools voor werkgevers in het kader van goed werkgeverschap.
 2. Het gebruik van de Site is gratis, voor zowel werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de cao glastuinbouw als voor werkzoekenden. Werkgevers die niet vallen onder de werkingssfeer van de cao glastuinbouw en kunnen geen gebruik maken van de Site.

 

Artikel 3 Websites derden

Op de Site zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Kasgroeit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 5 Gebruik

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het gebruik van de Site door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
 3. Kasgroeit is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan de Site of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan voor het doel waarvoor zij bestemd is. Zo zal Gebruiker de cv - en vacaturebank en advertentieplatform en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van cv's respectievelijk vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar of het telefonisch contact opnemen met andere Gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van het doen van een sollicitatie of het aanbieden of werven van personeel.

Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Kasgroeit en/of overige Gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval - doch niet uitsluitend - verstaan:

 • Het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie.
 • Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.
 • Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het aanbieden of werven van personeel, het plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties.
 • Het - eventueel met hulpmiddelen - selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.
 • Het doen van reclame-uitingen.
 • Het doen van politieke uitlatingen.
 • Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
 • Het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de Site c.q. het hinderen van de werking van de Site.

Artikel 5 Privacy

Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevatten en zal de hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Algemene Verordening Gegevensbeschrerming en het Privacy Statement.

Artikel 6 Wet gelijke behandeling

 1. Indien Kasgroeit constateert dat in een op de Site geplaatste vacature een eis/voorkeur in strijd met de Wet gelijke behandeling is gesteld, zoals bijv. een leeftijdseis of een voorkeur voor geslacht of etniciteit/afkomst, zal de vacature worden verwijderd respectievelijk op inactief worden gezet. Kasgroeit meldt dit per e-mail aan de verantwoordelijke Gebruiker, die in de gelegenheid wordt gesteld om de vacature of advertentie binnen 5 werkdagen te wijzigen. Als Gebruiker de vacature niet binnen de gestelde termijn heeft aangepast, zal Kasgroeit de vacature definitief van de Site verwijderen.
 2. Een Gebruiker die een vacature of advertentie als bedoeld in het eerste lid opmerkt, wordt verzocht dit per e-mail te melden bij Kasgroeit. Kasgroeit zal dan actie ondernemen zoals hiervoor omschreven.

Artikel 7 Taal

Om de inhoud van de vacaturetekst en advertenties op bovengenoemde zaken te kunnen controleren, zullen de vacatures, advertenties en/of CV's die Gebruiker invoert, zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 8 Uitsluiting

Kasgroeit gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een advertentie, CV of vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:

 1. Er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via de Site aangeboden faciliteiten.
 2. Kasgroeit ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.

Indien daarvoor aanleiding is, zal Kasgroeit ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.

Artikel 9 Onderhoud/Storingen

 1. Kasgroeit spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de Site te verschaffen. Kasgroeit kan (onderdelen van) de Site echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Kasgroeit zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
 2. Kasgroeit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de Site.

Artikel 10 Wijziging dienstverlening

 1. Kasgroeit mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de Site aanbiedt. Kasgroeit zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.
 2. Kasgroeit mag per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de Site of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Kasgroeit geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische Sector BV, tenzij anders is aangegeven.

Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de Site te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van Kasgroeit.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Kasgroeit is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Site, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Kasgroeit of haar medewerkers.
 2. De informatie op de Site kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Kasgroeit raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 13 Algemeen

 1. Door het gebruik van de Site gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement.
 2. Kasgroeit behoudt zich het recht voor zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Kasgroeit raadt Gebruiker aan om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

Artikel 14 Klachten

Klachten over de dienstverlening of informatievoorziening door Kasgroeit, waaronder ook de Site worden aangemerkt, dienen schriftelijk gemeld te worden via info@kasgroeit.nl. Een klacht dient binnen één maand na het voorval schriftelijk te worden gemeld. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt kan deze voorgelegd worden aan de directie van Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische Sector BV.

Datum laatste wijziging: 23 augustus 2022