nieuws

Nieuws

Regels scholing en goed werkgeverschap

Regels omtrent scholing en goed werkgeverschap
23 januari 2020

Wist je dat er wettelijke regels zijn omtrent scholing en ontwikkeling? En dat hier ook regelingen voor opgenomen zijn in de CAO glastuinbouw?

Wat zijn de verplichtingen voor werkgevers?

Elke werkgever is verplicht werknemers de mogelijkheid te bieden cursussen of opleidingen te volgen die nodig zijn voor het goed uitoefenen van hun functie. De werkgever moet daarvoor noodzakelijke maatregelen van organisatorische aard treffen. Hieronder valt bijvoorbeeld het vrijmaken van reguliere arbeidstijd voor studieactiviteiten. De werknemer moet dus feitelijk in staat zijn de scholing te volgen. Als een werknemer een diploma of certificaat nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie, heeft de werkgever een inspanningsplicht. De werkgever moet voldoende inspanningen verrichten om te bereiken dat een werknemer dat diploma of certificaat haalt.

 De afspraken omtrent scholing en ontwikkeling in de CAO glastuinbouw (2019):

  • Vakonderwijs: De werknemer heeft per jaar recht op maximaal 10 dagdelen doorbetaald verlof voor het volgen van cursussen die voldoen aan de cursusomschrijving van de ‘cursusgroepenlijst glastuinbouw’ van het fonds Colland Arbeidsmarkt (www.collandarbeidsmarkt.nl). De keuze van de te volgen cursus(sen) gebeurt in overleg tussen werkgever en werknemer. De cursuskosten voor zover het fonds die niet vergoedt, zijn voor rekening van de werkgever.
  • Educatief verlof: De werknemer heeft per jaar recht op maximaal 5 dagen onbetaald verlof voor het volgen van algemene cursussen van de organisaties die partij zijn bij deze cao en de daaraan verbonden jongerenorganisatie. Dit geldt ook voor andere in algemene zin op de agrarische bedrijfstak gerichte cursussen, die door het bestuur van de Stichting Colland Arbeidsmarkt zijn erkend. Werkgever en werknemer besluiten in onderling overleg over deelname aan andere cursussen en scholing wel of niet met behoud van loon.

Wat kun je als goed werkgever nog meer doen?

Als goed werkgever doe je nog een stapje extra. Het aanbieden van scholing en ontwikkelingsmogelijkheden is een belangrijke reden waarom medewerkers voor jou als werkgever kiezen. Ga hierover met elkaar in gesprek. Medewerkers met wie vooraf de leerdoelen zijn bepaald en die de ruimte krijgen om te leren en ontwikkelen en het geleerde kunnen toepassen in zijn/haar werk, zijn productiever en ervaren meer werkplezier.

Kom naar de cursusmarkt!

Het begint bij het maken van een persoonlijk ontwikkelplan. Weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Kom dan naar onze cursusmarkt op 19 maart 2020 in het World Horticenter of 9 april in 2020 in Villa Flora.

Meld je aan!

Vergeet vooral niet je medewerkers mee te nemen naar de cursusmarkt! Zij kunnen zich het beste zelf oriënteren in wat ze nodig hebben. Tevens voldoe jij je aan je wettelijke verplichting.