nieuws

Nieuws

Nieuwe subsidieregeling om praktijkleren te stimuleren

nieuwe-subsidieregeling-om-praktijkleren-te-stimuleren
8 juli 2013

Nu is het nog zo dat voor werknemers die onderwijs volgen gebruik kan worden gemaakt van de afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs (WVA). De voorwaarden van de regeling staan op de website van de Belastingdienst. De WVA geldt bijvoorbeeld voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), initiële opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (HBO), scholing tot startkwalificatie niveau, leerwerktrajecten VMBO en stages in het kader van de beroepsopleidende leerweg (BOL).

De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 omgezet in een subsidieregeling praktijkleren. De reden van afschaffing van de WVA is dat deze niet heeft geleid tot meer leerwerkplekken. Tevens is er sprake van toenemend oneigenlijk gebruik van de regeling.

Leerwerkplaatsen komen naar het oordeel van het kabinet onvoldoende tot stand zonder overheidsondersteuning. Daarom gaat de overheid werkgevers financieel stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden. Leerwerkplekken vervullen een belangrijke functie bij de instroom van zwakkere groepen op de arbeidsmarkt.. De nieuwe subsidieregeling sluit ook goed aan bij de regeling voor sectorale plannen. In de nieuwe subsidieregeling komen minder doelgroepen in aanmerking voor subsidie dan het geval was in bij de WVA. De subsidieregeling is niet van toepassing voor:

  • deelnemers aan een MBO-BOL-opleiding;
  • leerlingen die een leerwerktraject volgen in het VMBO;
  • voormalig werklozen die worden opgeleid tot startkwalificatie, aangezien het een dubbeling ten opzichte van de groep MBO-BBL betreft;
  • personen die via een EVC-traject (Elders Verworven Competenties) een ervaringscertificaat halen;
  • studenten die een niet-technische HBO-opleiding volgen, zoals economie, zorg en onderwijs.

Deze doelgroepen zijn door het kabinet uitgesloten van de subsidieregeling omdat het praktijkdeel bij bovengenoemde doelgroepen ondergeschikt is aan het onderwijsdeel, de begeleidingsinzet vanuit het bedrijf significant lager ligt dan bij kwetsbare groepen, er reeds een specifieke stimuleringssubsidie bestaat en dat de omvang van het bedrag niet in verhouding staat tot de administratieve lasten en uitvoeringskosten. De WVA-regeling verdwijnt voor werkgevers. De drempel voor scholingsuitgaven voor individuen daarentegen wordt verlaagd. Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor het door een belastingplichtige zelf volgen van een opleiding of studie. Alleen de werkelijk gemaakte kosten kunnen in aftrek worden gebracht. Ook uitgaven van de belastingplichtige voor het volgen van een EVC-procedure, waarvoor een verklaring is afgegeven door een instantie die is aangeduid bij ministeriële regeling, vallen onder de scholingsuitgaven. Individuen mogen EVC dus alleen als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte, als EVC is ingekocht bij een erkende EVC-aanbieder.

Aangegeven is dat een budget van € 200 miljoen beschikbaar is voor bedrijven die samen met onderwijsinstellingen een goed voorstel voor praktijkleren indienen. Dit impliceert dat de subsidie zal worden verstrekt aan projecten en dat deze projecten ook inhoudelijk beoordeeld zullen worden. Het zal dus niet zo zijn dat eenvoudigweg het opsturen van een diploma recht geeft op een subsidie. De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend, maar zullen in ieder geval de volgende uitgangspunten hebben:

  • Alleen volledige onderwijsprogramma’s die recht geven op een erkend kwalificerend diploma komen voor subsidie in aanmerking;
  • De opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho);
  • MBO-BBL opleidingen moeten op 1 augustus 2013 voldoen aan de 200-urennorm (begeleide onderwijstijd).

Bron: LTO Noord